Pogarszające się wyniki w wyszukiwarce mogą być również spowodowane dość podstawowymi błędami natury technicznej, które przydarzają się niektórym